fbpx

Zarezerwuj

Zarezerwuj

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Regulamin Szkoleń

W celu określenia wszelkich kwestii organizacyjnych i prawnych, a związanych z prowadzeniem i organizacją Szkoleń stacjonarnych (otwartych i zamkniętych) oraz Szkoleń on-line wprowadza się w życie niniejszy Regulamin (obowiązuje od dnia 13 listopada 2019 r.).

Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do Szkoleń, których organizatorem jest Patrycja Kwaśna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WORKER SUPPORTER Patrycja Kwaśna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 33/1; 00-029 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 118-173-45-50, REGON 146526482.

Organizator realizuje Szkolenia w zakresie, terminach i w cenach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem www.TrenerZawodowy.pl.

Uczestnicy przed rozpoczęciem korzystania z usług szkoleniowych Organizatora zobowiązani są zapoznać się niniejszym Regulaminem.

§ 1 
Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin szkoleń.
 2. Organizator – organizator Szkoleń: Patrycja Kwaśna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WORKER SUPPORTER Patrycja Kwaśna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 33/1; 00-029 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 118-173-45-50, REGON 146526482.
 3. Mental Core – marka, której właścicielem jest Organizator, pod którą prowadzone są Szkolenia.
 4. TrenerZawodowy.pl – marka, której właścicielem jest Organizator, pod którą prowadzone są Szkolenia.
 5. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu lub, która została skierowana na Szkolenie przez Podmiot zgłaszający Uczestnika.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego; Konsumentem powinien być równocześnie Uczestnikiem Szkolenia i nie może zgłaszać innych Uczestników.
 7. Podmiot zgłaszający Uczestnika – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w Szkoleniu, która zawarła z Organizatorem Umowę obejmującą przeprowadzenie Szkolenia dla Uczestników oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Szkolenie. Podmiot zgłaszający Uczestnika może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.
 8. Szkolenie – usługa szkoleniowa/warsztatowa/on-line świadczona przez Organizatora, prowadzona z użyciem różnych metod oraz mająca różne formy; niniejszy Regulamin dotyczy Szkoleń stacjonarnych (Szkolenia otwarte i zamknięte), szkoleń on-line oraz szkoleń/konsultacji telefonicznych.
 9. Szkolenie otwarte / Szkolenie online / Konsultacje telefoniczne – usługi szkoleniowe dostępne dla każdej osoby zainteresowanej, która zgłosi udział w tym szkoleniu w określonym terminie oraz dostępności miejsc na takim Szkoleniu w chwili otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
 10. Szkolenie zamknięte – usługa szkoleniowa zorganizowana dla Podmiotu zgłaszającego Uczestnika (z wyłączeniem Konsumentów), na którą została zgłoszona przez niego grupa zainteresowanych Uczestników, gwarantująca rentowność oraz celowość przedsięwzięcia, która zostanie zrealizowana w ustalonym terminie.
 11. Administrator – administratorem danych osobowych Uczestników szkoleń jest Organizator. Polityka prywatności stanowi § 10 niniejszego Regulaminu.
 12. Zgłoszenie – oświadczenie woli Uczestnika lub Podmiotu Zgłaszającego Uczestnika o zawarciu umowy o świadczenie usług szkoleniowych, składane na adres e-mail Organizatora biuro@trenerzawodowy.pl.
 13. Oferta – propozycja usług szkoleniowych, zawierająca zakres i warunki Szkoleń dla Uczestników znajdująca się na stronie internetowej Organizatora. Propozycja usług szkoleniowych nazywana w niniejszym Regulaminie jako „Oferta”, w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Podmiot zgłaszający Uczestnika lub Uczestnik będący Konsumentem składając formularzach zgłoszeniowy, składa ofertę zakupu określonego Szkolenia, na warunkach podanych w propozycji Szkolenia.
 14. Trener – osoba prowadząca szkolenie.
 15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 16. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Podmiotem zgłaszającym Uczestnika a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do Uczestnika będącego Konsumentem jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Organizator oświadcza, iż prowadzi Szkolenia.
 2. Organizator realizuje Szkolenia w zakresie, terminach i miejscu opisanym w Ofercie Szkoleń przekazywanej przed Szkoleniem.
 3. Organizator oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prowadzenie Szkoleń opisanych w Ofercie Szkoleń.

§ 3
Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w każdym Szkoleniu jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez wysłanie Zgłoszenia do Organizatora, akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie opłaty w wysokości 100% kwoty brutto przedstawionej w Ofercie Szkolenia.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu można dokonać przez: zapisanie się na szkolenie poprzez formularz dedykowany do szkolenia lub wypełnienie formularza  zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.TrenerZawodowy.pl oraz przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: biuro@trenerzawodowy.pl.
 3. Do dokonania zgłoszenia konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z podłączeniem do sieci Internet, zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą JavaScript oraz akceptującą „cookies” wraz z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt plików w formacie .pdf (np. Adobe Acrobat Reader) lub .doc (np. Microsoft Word).
 4. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego przez Podmiot zgłaszający Uczestnika lub Uczestnika będącego Konsumentem, oraz dokonaniu płatności, fakt jego wpłynięcia do Organizatora zostanie potwierdzony za pomocą doręczonego – na adres poczty elektronicznej podany przez Podmiot zgłaszający Uczestnika lub Uczestnika będącego Konsumentem – powiadomienia, zawierającego w szczególności dane Organizatora, informację o zakresie, miejscu, terminie szkolenia.. Chwila otrzymania przez powiadomienia od Organizatora stanowi chwilę zawarcia Umowy, wiążącej obie strony transakcji, na warunkach potwierdzonych w powiadomieniu.
 5. Podmiot zgłaszający Uczestnika lub Uczestnik będący Konsumentem zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych.
 6. Podmiot zgłaszający Uczestnika lub Uczestnik będący Konsumentem może przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wyrazić zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej dodatkowej informacji handlowej bądź marketingowej (newsletter). Podmiot, który chce cofnąć taką zgodę, zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres biuro@trenerzawodowy.pl
 7. Akceptując Regulamin Podmiot zgłaszający Uczestnika lub Uczestnik będący Konsumentem wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora w drodze mailowej oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją Szkolenia.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

§ 4
Warunki płatności

 1. Podmiot zgłaszający Uczestnika lub Uczestnik będący Konsumentem jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem Uczestnika w Szkoleniu zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej www.TrenerZawodowy.pl. Wszystkie kwoty wymienione w cenniku są kwotami brutto.
 2. Opłata za uczestnictwo w Szkoleniu obejmuje (zgodnie z ofertą danego Szkolenia):
  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe w formie papierowej lub elektronicznej (.pdf),
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, warsztatach lub kursie (na życzenie Uczestnika),
  • Koszt przejazdu Uczestnika/Uczestników na Szkolenie oraz zakwaterowania pokrywa Podmiot zgłaszający Uczestnika we własnym zakresie.
 3. Cena podana w Ofercie przy każdym Szkoleniu jest wiążąca w chwili dokonania zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych Szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 4. Wpłaty w wysokości 100% opłaty za Szkolenie stacjonarne należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora, nie później niż na 10 (dziesięć) dni roboczych przed planowanym terminem Szkolenia. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
 5. Wpłaty w wysokości 100% opłaty za Szkolenie on-line należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora, nie później niż dzień przed terminem Szkolenia. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie potwierdzenia przelewu na adres biuro@trenerzawodowy.pl
 6. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę szkolenia.
 7. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu, uważa się, iż Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika dokonał rezygnacji ze Szkolenia, na zasadach określonych w § 7 ust. 2 Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy należna kwota tytułem uczestnictwa w Szkoleniu nie wpłynie w przewidzianym Regulaminem terminie, a Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika oświadczy, iż wpłaty dokonał, Organizator może wyrazić zgodę na dopuszczenie Uczestnika do udziału w Szkoleniu po uprzednim przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na adres poczty elektronicznej Organizatora (biuro@trenerzawodowy.pl).
 9. Przesyłając wypełnione zgłoszenie, Podmiot zgłaszający Uczestnika zawiera Umowę, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego regulaminu. Dokonując zgłoszenia Podmiot zgłaszający Uczestnika oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulamin i akceptuje jego postanowienia.

§ 5
Zasady uczestnictwa w Szkoleniach

 1. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
 2. Do obowiązków Organizatora należy zapewnienie wykwalifikowanego Trenera do przeprowadzenia Szkolenia.
 3. Doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Trener, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.
 4. Organizator dołoży należytej staranności, aby Szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki Szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają potrzeby grupy szkoleniowej.
 5. Po zakończeniu Szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w Szkoleniu.
 6. Organizator zobowiązany jest do spełnienia następujących wymogów:
  • adekwatne do prowadzenia Szkolenia warunki pracy,
  • Trener będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz dobierze metody adekwatne do tematyki Szkolenia oraz wszystkich Uczestników Szkolenia,
  • w czasie Szkolenia zostaną zrealizowane umówione treści, przy czym Uczestnik jest świadomy, że pełna ich realizacja zależy od dynamiki grupy szkoleniowej, co jest okolicznością niezależną od Organizatora,
  • zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do spełnia następujących wymogów:
  • Uczestnicy Szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia,
  • Uczestnicy będą brali czynny udział w przygotowanych przez Trenera zadaniach i ćwiczeniach,
  • Uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie Szkolenia zasad,
  • Uczestnicy będą przestrzegać zasad prowadzenia Szkolenia, w tym zachowają poufność,
  • Uczestnicy wypełnią rzetelnie ocenę przebiegu Szkolenia,
  • zostaną spełnione pozostałe formalne warunki Umowy.
 8. Uczestnicy wszystkich Szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze Szkoleń, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 9. Organizator będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos Uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania Szkoleń.
 10. Poprzez udział w Szkoleniach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny, której dotyczy Szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Organizator nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami Trenera.
 11. Organizator, nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i Trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
 12. Uczestnicy Szkoleń organizowanych przez Organizatora oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny. Osoby decydujące się na uczestnictwo w Szkoleniach, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Organizatora.
 13. Organizator i jego upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w Szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości Szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w Szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień Trenera lub innych osób wypowiadających się podczas Szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg Szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces Szkolenia całej grupy.
 14. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w Szkoleniach organizowanych przez Organizatora wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

§ 6
Odwołanie oraz zmiana miejsca szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku minimalnej liczby 12 Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia wniesione płatności za udział osób w Szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Organizator uzgodni inny termin szkolenia z zawierającym umowę – Uczestnikiem lub Podmiotem zgłaszający Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywa się Szkolenie, nie później niż do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia.
 4. Informacja o zmianie miejsca Szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszenia lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie Uczestnikowi lub osobie reprezentującej Podmiot zgłaszający Uczestnika, która wypełniła formularz zgłoszeniowy.
 5. W przypadku potwierdzenia udziału w Szkoleniu przez większą liczbę Uczestników niż maksymalna liczba Uczestników danego Szkolenia, kolejni Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora, o wyczerpaniu liczby miejsc oraz wpisaniu ich na listę rezerwową. Informacja o wyczerpaniu liczby miejsc może również zostać umieszczona na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.mentalcore.pl.
 6. W przypadku rezygnacji przez jednego z Uczestników, Uczestnik wpisany na listę rezerwową zostanie o tym powiadomiony przez Organizatora. W przypadku chęci udziału przez Uczestnika w Szkoleniu oraz uiszczeniu opłaty, Uczestnik zostanie dopuszczony do udziału w Szkoleniu.

§ 7
Rezygnacja ze Szkolenia

 1. Uczestnikowi i Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 2. Rezygnacja z udziału Uczestnika w Szkoleniu bez ponoszenia kosztów może odbyć się wyłącznie drogą mailową (e-mail: biuro@trenerzawodowy.pl) przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć na skrzynkę pocztową Organizatora nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia. W przypadku, gdy Umowę z Organizatorem zawiera Podmiot zgłaszający Uczestnika, rezygnacji dokonać może jedynie Podmiot zgłaszający Uczestnika.
 3. Brak uiszczenia opłaty za szkolenie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
 4. Jeżeli po zawarciu Umowy lub dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w Szkoleniu wpłacone środki, można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego Szkolenia, albo przenieść na inne Szkolenie organizowane przez Organizatora.
 5. Osoby dokonujące zakupu usług Organizatora oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania Organizatora adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów. Zwrot należności uiszczonych na rzecz Organizatora następuje po otrzymaniu przez Organizatora podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 6. Rezygnacja z udziału Uczestnika w terminie krótszym niż 5 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem zawierającego umowę – Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika w wysokości 50% kosztów brutto uczestnictwa. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta, w terminie najpóźniej do dnia rozpoczęcia Szkolenia.
 7. Gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta, w terminie 7 dni od daty odbycia się Szkolenia.

§ 8
Licencja

 1. Uczestnicy wszystkich Szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora oraz pod marką Mental Core oraz TrenerZawodowy.pl oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w Szkoleniach. Organizator zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią Szkoleniami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
 2. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
 3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Szkolenia.
 4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek Szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

§ 9
Reklamacje

 1. Zawierający umowę – Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością Szkolenia. W przypadku, gdy Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, który zawarł z Organizatorem umowę, nie jest Konsumentem, reklamacja może być zgłoszona w terminie 30 dni roboczych od dnia, w którym szkolenie się odbyło.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@trenerzawodowy.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, dane Szkolenia, którego dotyczy Umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego poprzez wiadomość e-mail zwrotny o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, gdy Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.
 5. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do Konsumentów.

§ 10
Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Patrycja Kwaśna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WORKER SUPPORTER Patrycja Kwaśna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 118-173-45-50, REGON 146526482.
 2. Dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane zgodnie z RODO w celach i na zasadach określonych w Klauzuli Informacyjnej oraz Polityce Prywatności dostępnej na www.trenerzawodowy.pl

§ 11
Odpowiedzialność

 1. Z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Organizator ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Szkolenia, chyba że wykaże, iż nie mógł zapobiec szkodzie pomimo dołożenia należytej staranności.
 2. Z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  • szkody wynikające z działań lub zaniechań osób, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności;
  • szkody spowodowane działaniem siły wyżej.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi wobec Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 4. W przypadku Umowy zawartej z Podmiotem zgłaszającym Uczestnika niebędącego Konsumentem, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w postaci utraconych korzyści, wydatków następczych, niemożności korzystania, opóźnień itd. (lucrum cessans).
 5. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika, bez względu na podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za sumę wszystkich roszczeń – do wysokości opłaty za Szkolenie, nie więcej jednak niż do kwoty 1000 zł.

§ 12
Postanowienia dotyczące Konsumentów

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Oświadczenie Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres: Worker Supporter Patrycja Kwaśna, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@trenerzawodowy.pl
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania potwierdzenia przez Organizatora.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem zapisu ust. 2 niniejszego paragrafu.
 6. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. W przypadku Konsumentów Organizator rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta oznacza to uznanie żądania Konsumenta za uzasadnione.
 8. Jeśli Konsument wykonuje prawo odstąpienia prawa od Umowy w terminie krótszym niż 5 dni przez dniem Szkolenia otwartego, tj. po przystąpieniu przez Organizatora do wykonywania Umowy przez rozpoczęcie organizowania Szkolenia otwartego, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Z uwagi na specyfikę Szkoleń otwartych, Organizator szacuje, że koszt spełnienia świadczenia w okresie pomiędzy 5 dniem przed dniem Szkolenia otwartego a dniem Szkolenia otwartego będzie wynosić 50% ceny Szkolenia otwartego.
 9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 10. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 11. Jeżeli Konsument nie chce skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2019 roku.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT.
 5. Uczestnik Szkolenia udostępnia na rzecz Organizatora dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją Szkolenia.
 6. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy w celu zawarcia Umowy, Podmiot zgłaszający Uczestnika udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia Szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji. W takim przypadku Podmiot zgłaszający Uczestnika zobowiązuje się do poinformowania uczestnika w imieniu Organizatora o informacjach wynikających z art. 14 RODO.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas szkolenia.
 8. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Organizatora) lub technicznych (zmiana sposobu świadczenia usług szkoleniowych, zmiana sposobu funkcjonowania Organizatora lub Szkoleń).
 9. Organizator zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty opublikowania ich na stronie www.mentalcore.pl. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń przesłanych i opłaconych przed datą wejścia w życie tych zmian. W tym czasie Uczestnik będący Konsumentem powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji oraz wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 10. W przypadku jeżeli Podmiot zgłaszający Uczestnika lub Uczestnik nie wypowiedział Umowy w trybie  wskazanym w ustępie powyżej, uważa się że zaakceptował zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń.

Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem a Podmiotem zgłaszającym Uczestnika / Uczestnikiem, strony zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

Zapisz się do newslettera